Wi-Fi slovníček

 

A

access point (AP)

 • přístupový bod
 • základní stavební kámen Wi-Fi sítí - Basic Service Set (BSS)
 • typické součásti AP
  • CPU – procesor
  • rádiový chip (vlastní Wi-Fi, mohou být navíc i jiné rádiové technologie - Bluetooth, ZigBee, LoRa ...)
  • porty (Ethernet, USB, RS232, případně další rozhraní)
  • napájení (PoE a/nebo DC)
  • anténa (externí/interní)
 • indoor/outdoor provedení
 • existují i speciální AP
  • mají např. neobvyklá rozhraní (DOCSIS, GPON, Voice passthrough...)
  • pro speciální umístění (do zásuvky, místo datové zásuvky, ...)

 

Obr. Schéma designu access pointu

Schema Access Pointu

Airtime Fairness

Zajišťuje, že každý klient má stejný přístup k vysílacímu času, bez ohledu na možnosti klienta (802.11 standard, síla signálu, ...). Frekvenční pásmo, kde probíhá veškerá bezdrátová komunikace, je sdíleno mezi všemi klienty AP a případně i sousedními AP na stejném kanálu. V případě použití funkce Airtime Fairness jsou zvýhodněni klienti s lepšími možnostmi (novější 802.11 standard, vyšší síla signálu, ...), kteří jsou schopni v daném časovém okně přenést více dát. Celkový agregovaný objem dat např. v podnikové síti je pak vyšší.

 

asociace

 • proces připojení klienta k AP definovaný standardem IEEE 802.11
 • součástí handshaku je i původní 802.11 autentizace (pozor nejedná se o pokročilou autentizaci viz heslo autentizace)

 

Obr. Asociace

Asociace

  

ATPC (Automatic Transmit Power Control)

Automatické řízení vysílacího výkonu (ATPC) je funkce, kdy se upravuje výstupní výkon vysílače na základě měnící se úrovně signálu v přijímači. ATPC zajišťuje, že vysílač většinu času pracuje s menším než maximálním výkonem (výhody - menší spotřeba, delší životnost součástí zesilovače a hlavně snížené rušení okolních systémů).

 

autentizace

 • k procesu autentizace dochází poté, co je klient asociován k síti viz asociace
 • síť může chtít po uživateli, aby potvrdil svou totožnost
  • jméno a heslo
  • sdílený klíč (PSK pre-shared key)
  • soukromý sdílený klíč (PPSK private preshared key)
  • autentizační server (RADIUS)

 

B

Band Steering

Je funkce, která donucuje bezdrátové klienty s podporou obou hlavních Wi-Fi pásem (2,4 a 5 GHz), aby se připojili k pásmu 5GHz, které bývá typicky méně zarušené a umožňuje přenášet data vyšší rychlostí. Tím se pásmo 2,4 GHz uvolňuje pro klienty, kteří mají k dispozici pouze tuto frekvenci.

 

beacon

 • data vysílaná AP (SSID, kanály, rychlosti, zabezpečení)
 • slouží k propagaci AP mezi klienty (tzn. vidíme název dostupné Wi-Fi sítě na našem zařízení)

 

beamforming

Beamforming je technika, kterou AP využívají k zaměření svých rádiových signálů na klienty, se kterými komunikují, aby získali lepší podmínky přenosu. Celková vyzářená energie je směrována konkrétním směrem, podobně jako při použití směrové antény. Celý proces je však dynamický, pro každého klienta se vyzařovací charakteristika optimalizuje.

Rozlišujeme 2 typy beamformingu:

 • on-chip - TxBF - využívá fázového posunu na MIMO
 • anténní - využívá adaptivní multisegmentové antény řízené samostatným čipem

 

bridge

 • síťové zařízení, které propojuje dva různé typy sítě v rámci jedné sítě na 2. vrstvě OSI modelu
 • AP v podnikové síti je typicky v bridge módu a propojuje drátovou a bezdrátovou síť

 

BSS - Basic Service Set

 • dle standardu IEEE 802.11 se jedná o jeden redistribuční bod, typicky AP, spolu s jednou nebo více klientskými stanicemi - v infrastrukturním módu (klientské stanice se připojují k AP)
 • AP mohou tvořit BSS v rámci mesh propojení
 • klientské stanice (STA) mohou tvořit BSS v rámci ad hoc módu (mezi sebou, bez AP)

 

BSSID - Basic Service Set Identifier

 • MAC adresa bezdrátového rozhraní AP

  

C

captive portal

 • proces redirektu asociovaných klientů na webovou stránku, kde musí splnit definovanou akci (kliknout, zadat, shlédnout atd.), aby byli autorizováni k přístupu do sítě a na internet
 • např. Maxifi

 

CSMA/CA - Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance

 • přístupová metoda
 • řídí přístup stanic k fyzickému médiu (rádiový signál o určité frekvenci u bezdrátové sítě)
 • více stanic sdílí stejné médium
 • stanice před vysíláním čeká náhodnou dobu
 • doba čekání se prodlužuje, pokud nedojde k potvrzení přijetí druhou stranou

 

D

diverzita – anténní diverzita

 • podle kvality signálu se vybere vhodná anténa pro příjem
 • používá se pro zlepšení přenosu v systémech SISO 

 

Obr. Anténní diverzita

 

DSSS - Direct Sequence Spread Spectrum

 •  technika modulace, kdy je 1 bit nahrazen sekvencí rozprostřenou do širšího frekvenčního spektra – vyšší odolnost proti rušení = spolehlivost přenosu

 

Dual-band

 • zařízení (např. AP) pracující v obou Wi-Fi pásmech 2,4 i 5 GHz

 

E

ESS - Extended Service Set

 • soustava dvou nebo více AP (BSS) v kooperativním módu
 • stejné SSID, roaming, na stejném subnetu nebo VLAN

 

ESSID nebo SSID - Extended Service Set Identifier

 • jméno bezdrátové sítě
 • vysíláno v beaconech nebo potlačeno

 

G

guest network – síť pro hosty - hotspot

 • typicky oddělená síť (SSID) určená pro hosty
 • snadný onboarding
 • omezený přístup

 

CH

channel - kanál

 • definovaná cesta pro bezdrátový přenos
 • různé středové frekvence
 • různá šířka kanálu v MHz - 20, 40, 80, 160, 320
 • 2 hlavní pásma (frekvence)
  • 2,4 a 5 GHz
  • 13 resp. 51 kanálů
 • další pásma
  • sub 1 GHz, 6 GHz (připravuje se v USA i Evropě), 60 GHz

 

Obr. Kanál

Channel

 

channel bonding - sdružování kanálů

 • běžně používaná technika v rámci Wi-Fi sítí
 • kombinuje dva nebo více sousedních kanálů do jednoho s větší kapacitou

 

I

izolace klientů (Station Isolation)
 • požadavek pro veřejné sítě, aby klienti nemohli komunikovat napřímo z bezpečnostních důvodů

L

LBS – location based services
 • služba lokalizace osob nebo předmětů za pomoci bezdrátové technologie
 • Wi-Fi based – trigonometrie ze síly signálu a zpoždění (přesnost 8-10 metrů max.)
 • BLE based – proximita vysílače nebo smart BLE (Mist)

M

mesh
 • v rámci Wi-Fi je mesh propojení bezdrátové propojení sousedních AP
 • používá se tam, kde není možné nebo ekonomické připojit AP k drátové infrastruktuře
 
MIMO
 • multiple input/multiple output
 • systém, který používá více transceiverů (rádiových vstupů a výstupů) a antén pro zvýšení efektivity přenosu (spolehlivost, propustnost, překonání překážek)
 • příklady 2x2:2, 4x4:4, 8x8:8

SISO vs. MIMO

mimo

mimo2

MU-MIMO
 • multiple user MIMO
 • MIMO systém, který umí komunikovat s více klientskými stanicemi paralelně v jeden okamžik
 • rozlišuje se DL a UL pro download a upload - směr provozu
 
MIMO vs. MU-MIMO

mu-mimomu-mimo

O

OFDMA - Orthogonal Frequency Division Multiple Access
 • více klientů využívá společně kanál
 • rozložení pomocí Resource Units
 • až 74 klientů naráz (pro 160 MHz kanál)

OFDMA

ofdmaofdma

Q

QAM - Quadrature amplitude modulation
 • digitální modulační metoda
 • amplitudová modulace
 • kombinace úhlu a fáze tvoří datovou sekvenci
 • čím vyšší QAM, tím rychlejší přenos dat, ale zároveň vyšší citlivost na rušení a vzdálenost
QAM
QAM
R
roaming
 • proces přepojení klienta mezi dvěma AP
 • ideální je co nejkratší – pro zachování kvality služby
 • možnost ovlivnit – kvalita signálu, změny rychlosti, na úrovni kontroléru
 • oproti původnímu IEEE 802.11 velmi zlepšeno pomocí IEEE 802.11r (fast roaming), IEEE 802.11k (radio resource management), IEEE 802.11v (wireless network management)
 
rogue AP
 • AP instalované bez dovolení na drátovou síť
 • záměr penetrovat síť  nebo jen spustit bezdrátovou síť bez svolení IT

S

security - bezpečnost
 • protokoly – WEP, WPA, WPA2, WPA3
 • TKIP - Temporal Key Integrity Protocol
 • AES - Advanced Encryption Standard – bloková šifra
 • 802.1x (EAP a autentizační server)
 
šířka pásma – bandwidth
 • objem dat přenesených za časovou jednotku
 • typicky bit za sekundu
 • příklady 10Mbps, 20Gb/s
 
SISO
 • single input / single output
 • základní Wi-Fi systém, který používá transceiver s jedním rádiovým vstupem a jedním rádiovým výstupem a typicky jednou anténou 

 

Software-defined radio (SDR) - softwarově definované rádio

 • SDR je rádiový systém, v němž se zpracování signálu realizuje softwarovými prostředky
 • toto pojetí nabízí mnohem větší flexibilitu - pouhou změnou v softwaru lze měnit zásadní rádiové vlastnosti, které byly dříve napevno dány hardwarem
 • uplatnění ve Wi-Fi - změny v nastavení MIMO, kmitočtových pásem, standardů a protokolů se dají realizovat změnou konfigurace nebo softwaru, bez nutnosti výměny hardwaru

 

standardy (uvedené orientační rychlosti jsou PHY - na fyzické vrstvě)
 • IEEE 802.11 - Rodina standardů Wi-Fi
 • IEEE 802.11a – 54 Mbit/s, 5 GHz standard (1999, produkty od 2001)
 • IEEE 802.11ac – Wi-Fi 5, ca 1 Gbit/s, pouze 5 GHz standard (2013)
 • IEEE 802.11ad – 7 Gbit/s, 60 GHz standard (2012, produkty od 2016)
 • IEEE 802.11ax – Wi-Fi 6, 11 Gbit/s, 2,4 a 5 GHz standard (2018)
 • IEEE 802.11ay – navazuje na 802.11ad (a je s ním zpětně kompatibilní), 60 GHz standard, vylepšení - např. channel bondingTDMA/TDD (2020)
 • IEEE 802.11b – Vylepšení 802.11 s podporou 5,5 a 11 Mbit/s (1999)
 • IEEE 802.11g – 54 Mbit/s, 2,4 GHz standard (zpětně kompatibilní s 802.11b) (2003)
 • IEEE 802.11h – Správa spektra 802.11a (5 GHz) pro Evropu (2004)
 • IEEE 802.11i – Vylepšený autentizační a šifrovací algoritmus (WPA2) (2004)
 • IEEE 802.11k – Vylepšení správy rádio zdrojů pro vysoké frekvence (navazuje na IEEE 802.11j), klient si průběžně skenuje okolní AP a hledá nejvhodnější, ke kterému by se připojil
 • IEEE 802.11n – Wi-Fi 4, 600 Mbit/s, využití MIMO (2009)
 • IEEE 802.11p – Bezdrátový přístup pro pohyblivé prostředí (auta, vlaky, sanitky)
 • IEEE 802.11r – Rychlé přesuny mezi přístupovými body (roaming) (2008), autentizační tokeny lze sdílet (např. přes centrální kontrolér)
 • IEEE 802.11s – Samoorganizující se bezdrátové sítě. (ESS Mesh Networking)

T

TDMA/TDD - Time Division Multiple Access/Time Division Duplex

 • přístupová metoda
 • řídí přístup stanic k fyzickému médiu (rádiový signál o určité frekvenci u bezdrátové sítě)
 • deterministická - každá stanice může vysílat pouze v přidělených časových intervalech
 • přenos v obou směrech je řešen časovým multiplexem (TDD)
description: ; keywords: ;