Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Úvod

Alternetivo s.r.o. je velkoobchodním dodavatelem. Dodává pouze zákazníkům, kteří splňují alespoň jeden z následujících předmětů podnikání: instalace a údržba telekomunikačních zařízení a/nebo datových sítí, poskytování telekomunikačních služeb, - velkoobchod a maloobchod v IT. Pro registrovaného zákazníka jsou přes B2B portál přístupny tyto informace, resp. procedury: kompletní přehled cen a dostupnosti, objednávání zboží za dohodnuté ceny, stažení aktuálního ceníku, hlídací pes - dostupnost a cena, přístup ke všem dokumentům z běžné obchodní spolupráce: objednávky (včetně sledování stavu jejich vyřízení), faktury, dodací listy, zadání a sledování vyřizování reklamací, informace o zárukách odebraných produktů, statistické informace o obchodování

Všeobecné obchodní podmínky

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy, práva a povinnosti mezi společností Alternetivo s.r.o., DIČ: CZ 25098314, vedená u rejstříkového soudu v Praze pod spisovou značkou C 49492, (dále jen prodávající) a obchodními partnery (dále jen kupující) v oblasti prodeje a koupě zboží a služeb, které kupující nakupuje od prodávajícího pro účely dalšího prodeje, pronájmu nebo poskytování služeb třetím osobám, dále také na případný pronájem zboží, kdy prodávající v tomto případě vystupuje jako pronajímatel a kupující jako nájemce (tzv. zápůjčka za dohodnutou úplatu nebo pronájem) či na případnou výpůjčku zboží, kdy prodávající v tomto případě vystupuje jako půjčitel a kupující jako vypůjčitel (tzv. zápůjčka bezplatná).

2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné pro kupní smlouvy a tzv. zápůjčky uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím od pátého pracovního dne od jejich uveřejnění na B2B portálu prodávajícího www.alternetivo.cz s tím, že tímto zaniká účinnost předchozích Všeobecných obchodních podmínek. Kupní smlouvy uzavřené dle předchozích Všeobecných obchodních podmínek se řídí předchozími Všeobecnými obchodními podmínkami. Pokud kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím obsahují odlišná ujednání než stanovená těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, v právním vztahu mezi prodávajícím a kupujícím mají kupní smlouvy přednost. Pokud prodávající a kupující neuzavřou za účelem spolupráce písemnou kupní smlouvu, jejich obchodní vztah se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

3. Veškeré záležitosti neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku (89/2012 Sb. v platném znění).

4. Další podmínky spolupráce mezi prodávajícím a kupujícím definují:

 • Přepravní a dodací podmínky. Aktuální verze zveřejněna na B2B portálu prodávajícího www.alternetivo.cz.
 • Reklamační podmínky. Aktuální verze zveřejněna na B2B portálu prodávajícího www.alternetivo.cz.
 • Smlouva o obchodní spolupráci. Její uzavření je i podmínkou poskytnutí kreditu a splatnosti kupujícímu.

5. Kupujícím se může stát fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem platného živnostenského oprávnění a splňuje alespoň jeden z následujících předmětů podnikání:

 • instalace a údržba telekomunikačních zařízení a/nebo datových sítí
 • poskytování telekomunikačních služeb nebo služeb v IT
 • velkoobchod a maloobchod v IT

6. Kontaktní adresy prodávajícího:

 • obchodní a technické odělení, kanceláře – Žirovnická 2389, 106 00 Praha 10
 • sklady – V Chotejně 15, 102 00 Praha 15

7. Pracovní doba prodávajícího:

 • obchodní a technické odělení, kanceláře PO-PÁ 8:00-17:00
 • sklady PO-ČT 8:00-17:30, PÁ 8:00-17:00 (osobní odběr zboží viz přepravní a dodací podmínky)

Článek II. Uzavření smlouvy

1. Jednotlivé kupní smlouvy se uzavírají potvrzením objednávek učiněných kupujícím ze strany prodávajícího nebo přímo dodáním objednaného zboží a služeb prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky. Ustanovení tohoto článku se vztahují rovněž na pronájem či výpůjčku zboží.

2. Objednávka kupujícího musí obsahovat tyto základní náležitosti: obchodní jméno, sídlo, identifikační číslo a daňové identifikační číslo kupujícího tak, aby bylo zřejmé, že tyto údaje označují kupujícího a obchodní jméno, sídlo, identifikační číslo a daňové identifikační číslo prodávajícího tak, aby bylo zřejmé, že tyto údaje označují prodávajícího; označení písemnosti slovem „Objednávka“; číslo objednávky; označení produktu(ů) podle ceníku včetně kódu produktu(ů); množství požadovaných kusů každého z produktů, cena za jeden kus každého z produktů a cena celkem; datum, podpis kupujícího, popř. osoby oprávněné za kupujícího jednat. Kupující zajistí, aby objednávky a další úkony dle této smlouvy prováděli za kupujícího pouze osoby, které jsou k tomu řádně pověřeny.

3. Objednávku lze učinit elektronickým objednávkovým systémem prodávajícího (B2B portál www.alternetivo.cz), elektronickou poštou (tj. e-mailem), telefonicky, ústně osobně v provozovně prodávajícího, faxem nebo poštou. Pokud kupující objednává telefonicky, je prodávající oprávněn požadovat písemné zaslání objednávky nebo písemnou akceptaci potvrzení objednávky (e-mailem nebo faxem). Na základě této řádné objednávky prodávající vystaví kupujícímu do tří pracovních dnů její písemné potvrzení. Kupní smlouva vzniká okamžikem, kdy je písemné potvrzení objednávky doručeno kupujícímu (za písemné potvrzení objednávky se považuje i potvrzení zaslané kupujícímu e-mailem či faxem). Rovnocenné písemnému potvrzení objednávky (tedy se stejnými účinky je spojeno) je odeslání nebo předání zboží kupujícímu.

4. V případě, že kupující bude využívat elektronický objednávkový systém prodávajícího (B2B portál www.alternetivo.cz), je kupující odpovědný za aktualizaci všech údajů, které jsou o něm vedeny v B2B portálu, a to zejména za aktualizaci osob oprávněných k objednávání. V případě, že nebude prodávajícímu oznámena změna a zboží objedná osoba, která již své oprávnění ztratila, považuje se přesto objednávka za řádnou. Kupující rovněž odpovídá za utajení vstupních kódů B2B portálu a nese veškerá rizika spojená se ztrátou a zneužitím těchto kódů vyjma případů, kdy ke ztrátě nebo zneužití kódů dojde na straně prodávajícího. Objednávky učiněné za použití vstupních kódů kupujícího jsou považovány za řádné objednávky kupujícího.

5. Nedojde–li k potvrzení objednávky do 5 pracovních dnů od obdržení objednávky a současně v této lhůtě ani nedojde k dodání zboží kupujícímu, pak kupující i prodávající považují tuto objednávku za bezpředmětnou.

6. Prodávající a kupující souhlasí s tím, že elektronická forma objednávky a elektronické potvrzení objednávky jsou rovnocenné písemné formě těchto úkonů a mají pro obě strany tutéž závaznost.

Článek III. Kupní cena a její zaplacení

1. Cena jednotlivých druhů zboží je uvedena na B2B portále www.alternetivo.cz, v aktuálním ceníku prodávajícího nebo v nabídce prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny. U zboží označeného Výprodej, Second hand, Doprodej nebo Promo akce platí uvedená cena do vyprodání skladových zásob, pokud není výslovně uvedeno jinak.

2. Ceny v ceníku jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty. DPH bude k této ceně připočtena, a to v zákonem stanovené výši a kupující je povinen ji zaplatit jako nedílnou součást kupní ceny.

3. Prodávající vyzve kupujícího k zaplacení kupní ceny nebo zálohy na kupní cenu vystavením proforma faktury, která je mezi stranami této smlouvy považována za výzvu k zaplacení. V případě, že má zákazník podepsanou Smlouvu o obchodní spolupráci, k zaplacení kupní ceny dochází na základě faktury s dohodnutým datem splatnosti.

4. Kupní cenu lze zaplatit v hotovosti v provozovně/sídle prodávajícího nebo přepravci v případě dodávky na dobírku.

5. Kupní cenu lze zaplatit ve splátkách, pokud se na takovém způsobu úhrady kupní ceny smluvní strany písemně dohodnou. Na získání výhody placení kupní ceny ve splátkách nemá kupující jednostranný právní nárok. Za písemnou dohodu smluvních stran o sjednání splátek se považuje již potvrzení objednávky zboží, pokud v objednávce kupující splátky žádá. Zaplacením splátky se rozumí připsání platby na účet prodávajícího. Pro případ poskytnutí služby placení kupní ceny ve splátkách, bude faktura prodávajících obsahovat rozpis příslušných splátek, včetně jejich dílčích splatností. Pro případ poskytnutí služby placení kupní ceny ve splátkách náleží prodávajícímu odměna z kupní ceny, která bude rovněž uvedena v příslušné faktuře.

6. Pro případ prodlení se zaplacením i jen jedné splátky kupní ceny ujednané smluvními stranami dle odst. 5 tohoto článku smlouvy, ztrácí kupující výhodu splátek a zbylá část nezaplacené kupní ceny se stává splatnou.

7. Pro případ prodlení se zaplacením kupní ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení od počátku prodlení do zaplacení.

8. Nebude-li kupní cena zaplacena do 30 dnů od data splatnosti, zajišťuje se tento termín navíc sankcí ve výši 10% z kupní ceny a úrok z prodlení dle odst. 7 těchto podmínek se navyšuje na sazbu 0,08% za každý den prodlení, a to od 1. dne prodlení.

9. Novým zákazníkům bude zboží dodáno teprve po zaplacení předem (platba zálohového listu nebo hotově v sídle/provozovně prodávajícího nebo na dobírku). Po uskutečnění prvých tří nákupů s těmito platebními podmínkami, a uzavření smlouvy o obchodní spolupráci může kupující od prodávajícího získat na odběr produktů kredit. Kreditem je individuálně sjednané peněžní rozpětí, do jehož výše může kupující objednávat produkty, aniž by byl povinen jejich kupní cenu platit předem.

10. V ceně všech námi nabízených elektrozařízení je zahrnut recyklační poplatek za elektrozařízení/baterie/akumulátory v rámci REMA Systému a REMA Battery. Ceny zboží jsou uváděny včetně recyklačních poplatků.

Článek IV. Přechod vlastnických práv a rizika

1. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží, a to až do okamžiku bezprostředně předcházejícímu dalšímu prodeji, kdy vlastnické právo ke zboží nabývá kupující. Vlastnické právo ke zboží kupující nabývá také okamžikem jeho úplného zaplacení.

2. V případě dodávky zboží prostřednictvím dopravce přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího v době, kdy je kupujícímu zboží doručeno, v případě převzetí zboží na skladě prodávajícího, a to i v případě dopravce objednaného kupujícím, přechází nebezpečí škody na zboží okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.

3. V případě, že kupující vrací zboží prodávajícímu prostřednictvím dopravce, přechází nebezpečí škody na zboží na prodávajícího v době, kdy je prodávajícímu zboží doručeno, v případě předání zboží na skladě prodávajícího přechází nebezpečí škody na zboží okamžikem převzetí zboží od kupujícího.

Článek V. Zápůjčky a pronájmy zboží

1. Prodávající (pronajímatel) může bezplatně nebo za dohodnutou úplatu poskytnout kupujícímu (nájemce) na dohodnutou dobu zboží k tomu, aby se seznámil s jeho vlastnostmi, případně si vlastnosti zboží ověřil nebo zboží využíval dlouhodobě formou služby. V případě úplatné zápůjčky zboží má po tuto dobu kupující (nájemce) předmět zápůjčky v pronájmu. Součástí služby pronájmu zboží mohou být i související služby – např. služba telekomunikačního operátora či služba cloudové aplikace neboli SaaS (Software as a Service). Minimální délka doby pronájmu je jeden měsíc a sjednání pronájmu se dá jednostranně vypovědět bez udání důvodu a bez výpovědní lhůty.

2. Na bezplatně zapůjčené zboží vystaví prodávající fakturu, která bude současně plnit funkcí zápůjčního protokolu. Termín splatnosti této faktury určuje den vrácení zboží kupujícím. Nejpozději v tento den je kupující povinen zboží vrátit prodávajícímu v jeho sídle/provozovně nebo zajistit jeho doručení tamtéž.

Na pronajaté zboží vystaví prodávající (pronajímatel) za každý započatý měsíc trvání zápůjčky fakturu za pronájem. Funkci zápůjčního protokolu bude plnit první z těchto vystavených faktur (faktura za 1. měsíc pronájmu).

3. Kupující (nájemce) bere na vědomí, že zboží je oprávněn použít pouze k dohodnutému účelu, tj. seznámení se s jeho vlastnostmi, ověření si jeho vlastností nebo v případě pronájmu k běžnému využití. Kupující (nájemce) je povinen užívat zboží šetrně a v souladu s dokumentací tak, aby nedošlo k jeho neadekvátnímu opotřebení nebo poškození a bere na vědomí, že k zapůjčenému zboží nemá vlastnického práva a není oprávněn je jakkoliv zcizit. Kupující (nájemce) bere na vědomí, že předmětem zápůjčky může být i použité zboží, pokud splňuje účel použití. V případě, že vznikne na zboží vada, uplatní se běžný postup reklamace dle reklamačních podmínek prodávajícího. Při zjištění oprávněné reklamace bude prodávajícím (pronajímatelem) kupujícímu (nájemci) poskytnuta sleva za dobu, po kterou nebyla služba pronájmu poskytována, nedohodnou-li se strany jinak.

4. Přechod vlastnického práva k zapůjčenému zboží přechází z prodávajícího na kupujícího pouze v okamžiku splacení celé kupní ceny na základě faktury vystavené dle bodu V.2..

5. V případě ukončení služby pronájmu je kupující (nájemce) povinen zboží vrátit prodávajícímu (pronajímateli) do 10 dnů. Pokud by se kupující (nájemce) ocitl v prodlení s vrácením zboží, a to i na základě nesplnění výzvy dle odst. 8 tohoto článku, je prodávající (pronajímatel) oprávněn požadovat smluvní penále za prodlení s vrácením zboží, které se určí jako 3 % z ceny zboží za každý započatý den prodlení. Právo na náhradu škody tím není dotčeno.

6. V případě, že nedojde ke včasnému vrácení zboží, je prodávající (pronajímatel) dále oprávněn účtovat kupujícímu (nájemci) škodu vzniklou nevrácením zboží, a to ve výši kupní ceny předmětného zboží dle platného ceníku prodávajícího. Kupující (nájemce) s tímto způsobem určení škody souhlasí.

7. V případě že nedojde k vrácení zboží v jeho bezvadném stavu včetně obalu a příslušenství, tak jak bylo zboží zapůjčeno, je prodávající (pronajímatel) oprávněn účtovat kupujícímu (nájemci) vzniklé náklady a poplatek až do výše ceny zboží, který určí odborný pracovník prodávajícího (pronajímatele).

8. V případě pronájmu, je kupující (nájemce) povinen uhradit prodávajícímu (pronajímateli) nájemné (půjčovné) v dohodnuté výši, a to na základě vystavené faktury. Pro případ prodlení se zaplacením nájemného (půjčovného) je kupující (nájemce) povinen zaplatit prodávajícímu (pronajímateli) úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení od počátku prodlení do zaplacení a prodávající (pronajímatel) je oprávněn vyzvat kupujícího (nájemce) k okamžitému vrácení zboží, a to ve lhůtě ve výzvě uvedené. Nebude-li nájemné (půjčovné) zaplaceno ani do 30 dnů od data splatnosti, má prodávající (pronajímatel) vůči kupujícímu (nájemci) nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 % z nájemného (půjčovného) a současně se úrok z prodlení navyšuje na sazbu 0,08 % za každý den prodlení, a to od 1. dne prodlení.

Článek VI. Vrácení zboží

1. Vrácení zboží prodávajícímu je možné pouze v případě:

a. chybně dodaného zboží, které neodpovídá objednávce
b. vrácení zboží z tzv. zápůjčky
c. písemného souhlasu prodávajícího s vrácením zboží
d. reklamace vadného zboží – viz Reklamační podmínky

2. Na vrácené zboží vystaví prodávající opravný daňový doklad (dále dobropis) a to bezprostředně po jeho otestování, nejpozději však do 10 pracovních dnů od data přijetí.

3. Prodávající je oprávněn provést úhradu dobropisu zápočtem s neuhrazenými fakturami vystavenými za kupujícím. Vystavený dobropis lze zúčtovat poté, co jej kupující potvrdí a odešle zpět prodávajícímu. Návrh zápočtu může udělat kupující i prodávající. Pokud neexistují faktury ve splatnosti, se kterými by bylo možné udělat vzájemný zápočet, kupující písemně vyzve prodávajícího k proplacení dobropisu, tato žádost bude obsahovat identifikaci kupujícího (název firmy a IČO), číslo dobropisu, číslo účtu a kód banky.

4. Body 2. a 3. se netýkají reklamace vadného zboží.

5. Zapůjčené cívky se zbytkem optického kabelu je možné vrátit jen za splnění následujících podmínek:

 • minimální množství k vrácení je 100 metrů
 • při odmotání konkrétní délky na přání již nelze vracet zbytek
 • kabel vyrobený na míru není možné vracet
 • zbylý kabel je vrácen na originální cívce (nastříhané smotky nebudou dobropisovány)
 • zbylý kabel na cívce nebyl odmotán (a vrácen na cívku) nebo poškozen (je čistý a bez škrábanců)
 • konstrukce cívky je v nepoškozeném stavu (suchá, bez rozbitých čel či středů)
 • v případě vrácení cívky přepravní službou musí být kabel ochráněn minimálně folií
 • kabel na cívce nesmí mít popadané závity (konec kabelu musí být dobře zafixovaný)

6. Pro vracení zbytků trubek a mikrotrubiček platí tyto podmínky:

 • minimální množství k vrácení je 100 metrů
 • při odmotání konkrétní délky na přání již nelze vracet zbytek
 • trubku/mikrotrubičku vyrobenou na míru není možné vracet
 • zbylá trubka/mikrotrubička je vrácena na originální cívce (smotky nebudou dobropisovány)
 • zbylá trubka/mikrotrubička není poškozena (je čistá a bez škrábanců)
 • konstrukce cívky je v nepoškozeném stavu (suchá, bez rozbitých čel či středů)

Článek VII. Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Pokud není ve Všeobecných záručních podmínkách prodávajícího stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím platným právem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

2. Všechny spory, které mezi prodávajícím a kupujícím vzniknou, budou rozhodovány u soudu České republiky, který je místně příslušný podle sídla prodávajícího.

3. Veškerá prohlášení, oznámení nebo jiná sdělení mezi prodávajícím a kupujícím budou učiněna pomocí úřední poštovní služby, elektronickou poštou nebo faxem na příslušné adresy účastníků. Písemnosti určené druhému účastníkovi se vždy považují za doručené tomuto účastníkovi pátým dnem poté, co byly doporučeným dopisem odeslány na adresu příslušného účastníka v záhlaví této smlouvy, není-li pro písemný styk sjednána ve smlouvě jiná forma (např. u objednávek a uzavírání jednotlivých kupních smluv). Tímto dnem nastávají právní následky, které tato smlouva nebo zákon spojují s doručením příslušné písemnosti druhé straně.

4. Výše náhrady škody, kterou je prodávající povinen uhradit kupujícímu za porušení povinnosti ze smlouvy, činí nejvýše deset procent ceny předmětu smlouvy.

5. Kupující prohlašuje, že souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje, za jejichž správnost ručí, uvedené ve smlouvách anebo jiných listinách prodávající zpracoval v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. a používal je k případnému nabízení dalších služeb, k zasílání obchodních sdělení, nabídek ve formě reklamy prostřednictvím e-mailů a vnitropodnikové evidenci a statistice.

6. Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu marketingová a obchodní sdělení, a to i prostřednictvím elektronické pošty. Takto šířená reklama se ve smyslu § 2 odst. (1) písm. e) zákona č. 40/1995 Sb., v platném znění, nepovažuje za šíření nevyžádané reklamy, resp. reklamy, která vede k výdajům kupujícího nebo kupujícího obtěžuje. Ve smyslu § 7 odst. (2) zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, souhlasí kupující s využitím svého elektronického kontaktu pro potřeby šíření obchodních sdělení prodávajícího.

7. Tento dokument je platný od 7.1.2021.