Podmínky dodání SaaS

07.01.2021

Podmínky dodání softwaru Maxifi IOT jako služby (dále jenom „služba SaaS“)

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky upravují vztahy, práva a povinnosti mezi společností Alternetivo s.r.o., DIČ: CZ 25098314, vedená u rejstříkového soudu v Praze pod spisovou značkou C 49492, (dále jen prodávající) a obchodními partnery (dále jen kupující) v oblasti prodeje a koupě služeb SaaS, které kupující nakupuje od prodávajícího pro účely dalšího prodeje nebo poskytování služeb třetím osobám.

2. Smluvní strany prohlašují, že prodávající dodává svůj software Maxifi IOT jako službu související s implementací řešení na bázi internetu věcí (dále jen IoT). Maxifi IOT je webový portál, který umožňuje ukládání, zobrazování a práci s daty, která zasílají senzory IoT přes síť operátora nebo autonomní ostrovní sítě.

3. Služba telekomunikačního operátora může být obsažena ve službě SaaS.

Článek II. Licence a vlastnická práva

1. Prodávající poskytuje kupujícímu nevýhradní nepřevoditelnou licenci bez možnosti pronájmu po stanovenou dobu, a to k přístupu k hostovanému softwaru jako služby prostřednictvím webového prohlížeče a k užití tohoto hostovaného softwaru pouze pro interní obchodní a podnikatelské účely kupujícího.

2. Pokud kupující zaznamená jakékoli úpravy hostovaného softwaru, tato jakákoli úprava bude považována jako součást poskytovaného hostovaného softwaru a bude přístupná kupujícímu pouze v souladu s podmínkami licenční smlouvy o poskytování hostovaného softwaru.

3. Prodávající může využít a/nebo znepřístupnit, pouze v souhrnné formě, jakákoli a všechna data, která vyplývají či jsou sesbírána během užití hostovaného softwaru pro účely celkového zlepšení hostovaného softwaru a jinak spravovat, řídit, udržovat, zlepšit či podporovat hostovaný software, za předpokladu, že tato data v souhrnné formě nebudou důvodně považována za původní data nabyvatele či prokazatelně výhradně a výlučně spojena s kupujícím.

4. Výměnou za poskytnutí licence výše uvedené, kupující neprovede, ať už přímo či nepřímo:

a. reverzní inženýring, dekompilaci, deasemblaci, či jakoukoli obdobnou činnost za účelem zjištění zdrojového kódu či základní myšlenky, algoritmu hostovaného softwaru,

b. modifikaci, překlad, tvůrčí odvozenou činnost založenou na hostovaném softwaru,

c. pronájem, výpůjčku, distribuci, prodej, přeprodej, převod, či jakýkoli jiný způsob převodu práv k hostovanému softwaru, nebo

d. odstranění jakýchkoli vlastnických označení či informací o vlastníku hostovaného softwaru.

5. Prodávající vlastní všechna práva a právní nároky včetně práv autorských k softwaru. Nic v této smlouvě nemůže být v žádném ohledu vyloženo jako ustanovení vedoucí k převodu nebo změně autorského práva a práv duševního vlastnictví nebo právním nárokům k softwaru. Dále si prodávající vyhrazuje vlastnické právo a související právní nároky k feedbackům, návrhům, informacím, či materiálům, které kupující sdělí či postoupí poskytovateli ve vztahu k softwaru.

6. Kupující uděluje souhlas prodávajícímu s využitím osobních údajů kupujícího a jeho zákazníků ve vztahu k užití hostovaného softwaru v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající nesmí takto získané osobní údaje žádným způsobem zneužít.

Článek III. Dodání služeb

1. Prodávající se zavazuje poskytnout služby kupujícímu založené na dílčích objednávkách provedených kupujícím. Kupující je povinen doručit písemnou objednávku služeb nejpozději dva týdny před požadovaným termínem dodání.

2. V každé dílčí písemné objednávce na dodání služeb je kupující povinen specifikovat alespoň termín požadovaného plnění na dodání služeb a druh a množství požadovaných služeb.

3. Prodávající je povinen písemně potvrdit přijetí dílčí objednávky do pěti dnů od jejího doručení.

4. Kupující má právo upravit termín doručení a objem jednotlivé dílčí objednávky na dodání služeb v souladu s jejími aktuálními potřebami.

5. V případě prodlení s dodáním plnění dílčí potvrzené objednávky ze strany prodávajícího o více než 5 dnů, má kupující nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,5% z kupní ceny za dodání služeb dle dílčí objednávky, s jejímž dodání je prodávající v prodlení, a to za každý celý uplynulý kalendářní týden, nejvíce však 10% z kupní ceny dílčí objednávky na dodání služeb.

6. V případě, že bude prodávající v prodlení s plněním předmětu potvrzené dílčí objednávky z důvodů nastalých okolností vylučující odpovědnost dle ust. § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nebude toto prodlení považováno jako porušení smluvních povinností a odst. 5 tohoto článku se na takové prodlení nevztahuje.

7. V případě, že prodávající před datem dodání písemně informuje kupujícího o změně data dodání dílčí objednávky a kupující bude souhlasit s takovou změnou, toto prodlení není považováno za porušení smluvních povinností prodávajícího a ustanovení odst. 5 tohoto článku se nepoužijí.

Článek IV. Podmínky úhrady kupní ceny

1. Úhrada kupní ceny bude provedena oproti vystavené faktuře prodávajícího v souladu s následujícími ustanoveními.

2. Úhrada za službu cloudového přístupu k službě SaaS je placena měsíčně, a to zpětně na základě vystavené faktury prodávajícího. Faktura bude vystavena vždy k prvnímu dni následujícího měsíce. Minimální doba poskytování služby a minimální fakturační jednotka je jeden měsíc.

3. V případě, že bude kupující v prodlení s úhradou faktury, má prodávající nárok na smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z kupní ceny dle dílčí objednávky za každý započatý den prodlení.

Článek V. Doba poskytování služby SaaS a ukončení poskytování

1. Služba SaaS může být objednána kupujícím na dobu určitou. Pokud není doba trvání výslovně uvedena na dílčí objednávce kupujícího, má se za to, že je služba poskytována na dobu neurčitou.

2. Kterákoliv ze smluvních stran může kdykoli na základě písemného sdělení vypovědět poskytování této služby s okamžitou platností.

Článek VI. Omezení odpovědnosti

1. Prodávající nenese za žádných okolností odpovědnost za jakékoli nepřímé nebo následné škody či ztráty zisku, ztráty příležitostí, ztráty tržeb/výnosů či škody vyplývající ze ztráty užitků jakkoli vyplývající na základě či ve spojitosti s touto smlouvou.

2. Žádné jednání, bez ohledu na jeho formu, vplývající z porušení ustanovení této smlouvy či porušením povinností dle této smlouvy nemohou být uplatňována či vymáhána jakoukoli smluvní stranou po uplynutí dvou let ode dne, kdy nastanou důsledky takového jednání.

3. Každá smluvní strana je odpovědná za škodu, která vznikne jako přímý následek v důsledku porušení povinnosti dle této smlouvy jednou ze smluvních stran či porušením zákonných povinností dle platného práva České republiky.

4. Smluvní strana, které bude způsobena škoda v důsledku porušení smluvních či zákonných povinností je povinna učinit vše proto, aby nedošlo k dalšímu navýšení této škody.

5. Ani jedna ze smluvních stran není oprávněna vyloučit či omezit odpovědnost za újmu na zdraví či smrt, která byla způsobena vlivem jednání a/nebo opomenutí, a/nebo nedbalostí, a/nebo podvodným jednáním či škodou na majetku jako důsledek úmyslného zneužití či hrubé nedbalosti.

6. S ohledem na ostatní smluvně stanovené odpovědnosti smluvních stran, dále s ohledem na případně poskytnuté slevy a kompenzace ze strany prodávajícího kupujícímu, avšak vyjímaje platební povinnosti kupujícího vůči prodávajícímu v průběhu trvání této smlouvy, je odpovědnost každé ze smluvních stran limitována do výše 100% z celkové částky hrazené kupujícím prodávajícímu v posledních třech měsíčních platbách předcházejícím datu, kdy nastala škoda.

Tento dokument je platný od 7.1.2021.